صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : سه شنبه 28 شهریور 96


اعضای هئیت علمی


رضا اکبرزاده
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/reakbarzadeh
پست الکترونیکی: 

تلفن :
 
  ندا اغماضی
 کارشناس آموزشی
 کارشناسی ارشد ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : 
پست الکترونیکی: 

تلفن :
 

محمد امیرزاده سلجوقی
مربی
کارشناسی ارشد، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/moamirzadeh
پست الکترونیکی: 

تلفن:
 
 
محمد ایرانمش
کارشناس آموزشی
کارشناسی ارشد، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : 
پست الکترونیکی :

تلفن : 
 

مریم بیگمرادی
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mabigmoradi
پست الکترونیکی :
تلفن :
 
 
حسن سلاجقه
استادیار
دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/hasalajegheh
پست الکترونیکی :

تلفن :
 

معصومه عباچی
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/maabachi
پست الکترونیکی :

تلفن :

 

سید محسن علوی
استادیار
دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/sealavinejad
پست الکترونیکی: 

تلفن :
 

مهدی محمدیان
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mamohammadian
پست الکترونیکی:

تلفن :

 

بهاالدین محمدی راد
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/bemohammadi
پست الکترونیکی :

تلفن :

 
 
علیرضا مهدی زاده
استادیار
دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/armehdizadeh
پست الکترونیکی :
a.r.mehdizadeh@uk.ac.ir
تلفن :
 
 
 منوی اصلیکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.